Algeria 64 B. Khmelnytskoho St.  +38 044 216 70 79   
Argentina 36 Ivana Franko St.  +38 044 238 69 22 eucra@mrecic.gov.ar
Armenia 45 Volodymirska St. +38 044 234 90 05 armukraineembassy@mfa.am
Australia 18 Kominterna St.  +38 044 235 75 86  
Austria 33 Ivana Franka St. +38 044 277 27 90 kiew-ob@bmeia.gv.at
Belarus 3 M. Kotsyubynskoho St. +38 044 537 52 00 ukraine@mfa.gov.by
Belgium 4 Leontovicha St.   +38 044 238 26 00 ambabel@kiev.farlep.net
Brazil 14/12 Suborova St. +38 044 290 63 01 kievbrem@brasil.kiev.ua
Bulgaria 1 Hospitalna St. +38 044 461 97 01 embuln@i.kiev.ua
Canada 31 Yaroslav Val St.   +38 044 464 11 04 kiev@international.gc.ca
China 32 Hrushevskoho St. +38 044 253 31 54 chinaembassy@kiev.relc.com
Croatia 51/50 Artema St. +38 044 486 21 22 croemb.ukraine@mvpei.hr
Cuba 5 Bekhterivsky Lane +38 044 216 57 43 consul@naverex.kiev.ua
Cyprus 18/24 Dmytryvska St. +38 044 216 36 05  
Czech Republic 34A Yaroslav Val St. +38 044 212 08 07 kiev@embassy.mzv.cz
Denmark 56 B. Khmelnytskoho St.   +38 044 200 12 60 ievamb@um.dk
Egypt 19 Observatorna St. +38 044 272 02 83 eg.emb_kiev@mfa.gov.eg
Estonia 61/11 Volodymyrska St.   +38 044 590 07 80 Embassy.Kiev@mfa.ee
Finland 14 Striletska St. +38 044 228 70 49 sanomat.kio@formin.fi
France 39 Reyterska St.   +38 044 590 36 00  
Georgia 25 Taras Shevchenko Av. +38 044 220 03 40 kyiv.emb@mfa.gov.ge
Germany 25 B. Khmelnytskoho St.   +38 044 247 68 00 info@kiew.diplo.de
Great Britain 9 Desyatynna St.   +38 044 490 36 60  
Greece 10 Panfilovtsev Str +38 044 2 462 08 95 greece@kiev.relc.com
Hungary 33 Reyterska St. +38 044 230 80 01 ukembinf@sovamua.com
India 4 Teryokhina St.   +38 044 468 66 61 india@public.ua.net
Indonesia 27B Nahirna St +38 044 206 54 46 kbri@indo.ru.kiev.ua
Israel 34 Lesy Ukrainka Blvd. +38 044 58615 00 info@kiev.mfa.gov.il
Italy 32B Yaroslav Val St.   +38 044 230 31 00 ambital.kiev@utel.net.ua
Kazhakstan 26 Melnykova St. +38 044 489 18 58 post@kazakh.kiev.ua
Latvia 6B Ivana Mazepy St. +38 044 490 70 30 embassy.ukraine@mfa.gov.lv
Lithuania 21 Buslivska St. +38 044 254 09 20 amb.ua@urm.lt
Macedonia 12 Ivana Fedorova St. +38 044 238 66 16 kiev@mfa.gov.mk
Netherlands 7 Kontraktova Plotscha  +38 044 490 82 00  
Norway 16 Stryletska St. +38 044 281 22 00 emb.kiev@mfa.no
Poland 12 Yaroslav Val St. +38 044 230 07 00 kijow.amb.sekretariat@msz.gov.pl
Portugal 12 Ivana Fedorova +38 044 287 58 71 s.cons@embport.kiev.ua
Romania 8 M. Kotsyubynskoho St. +38 044 234 52 61 romania@adamant.net
Russia 27 Povitroflyotsky Avn. +38 044 244 09 61 embrus@public.icyb.kiev.ua
Serbia 4 Voloska St. +38 044 416 60 60 ambascg@adamant.net
Slovakia 34 Yaroslav Val St. +38 044 212 03 10 embassy@kiev.mfa.sk
Spain 38/44 Dehtyarivska St. +38 044 241 40 58 embespua@mail.mae.es
Sweden 34/33 Ivana Franka St. +38 044 494 42 70  ambassaden.kiev@foreign.ministry.se
Switzerland 12 Fiodorova St. +38 044 220 54 73  
Turkey 18 Arsenalna St. +38 044 294 99 15  
Turkmenistan 6 Pushkinska St. +38 044 229 34 49 ambturkm@ukrpack.net
USA 10 M. Kotsyubynskoho St.   +38 044 490 40 00 kyivwebmaster@state.gov