Algeria 64 B. Khmelnytskoho St.  +38 044 216 70 79   
Argentina 36 Ivana Franko St.  +38 044 238 69 22 [email protected]
Armenia 45 Volodymirska St. +38 044 234 90 05 [email protected]
Australia 18 Kominterna St.  +38 044 235 75 86  
Austria 33 Ivana Franka St. +38 044 277 27 90 [email protected]
Belarus 3 M. Kotsyubynskoho St. +38 044 537 52 00 [email protected]
Belgium 4 Leontovicha St.   +38 044 238 26 00 [email protected]
Brazil 14/12 Suborova St. +38 044 290 63 01 [email protected]
Bulgaria 1 Hospitalna St. +38 044 461 97 01 [email protected]
Canada 31 Yaroslav Val St.   +38 044 464 11 04 [email protected]
China 32 Hrushevskoho St. +38 044 253 31 54 [email protected]
Croatia 51/50 Artema St. +38 044 486 21 22 [email protected]
Cuba 5 Bekhterivsky Lane +38 044 216 57 43 [email protected]
Cyprus 18/24 Dmytryvska St. +38 044 216 36 05  
Czech Republic 34A Yaroslav Val St. +38 044 212 08 07 [email protected]
Denmark 56 B. Khmelnytskoho St.   +38 044 200 12 60 [email protected]
Egypt 19 Observatorna St. +38 044 272 02 83 [email protected]
Estonia 61/11 Volodymyrska St.   +38 044 590 07 80 [email protected]
Finland 14 Striletska St. +38 044 228 70 49 [email protected]
France 39 Reyterska St.   +38 044 590 36 00  
Georgia 25 Taras Shevchenko Av. +38 044 220 03 40 [email protected]
Germany 25 B. Khmelnytskoho St.   +38 044 247 68 00 [email protected]
Great Britain 9 Desyatynna St.   +38 044 490 36 60  
Greece 10 Panfilovtsev Str +38 044 2 462 08 95 [email protected]
Hungary 33 Reyterska St. +38 044 230 80 01 [email protected]
India 4 Teryokhina St.   +38 044 468 66 61 [email protected]
Indonesia 27B Nahirna St +38 044 206 54 46 [email protected]
Israel 34 Lesy Ukrainka Blvd. +38 044 58615 00 [email protected]
Italy 32B Yaroslav Val St.   +38 044 230 31 00 [email protected]
Kazhakstan 26 Melnykova St. +38 044 489 18 58 [email protected]
Latvia 6B Ivana Mazepy St. +38 044 490 70 30 [email protected]
Lithuania 21 Buslivska St. +38 044 254 09 20 [email protected]
Macedonia 12 Ivana Fedorova St. +38 044 238 66 16 [email protected]
Netherlands 7 Kontraktova Plotscha  +38 044 490 82 00  
Norway 16 Stryletska St. +38 044 281 22 00 [email protected]
Poland 12 Yaroslav Val St. +38 044 230 07 00 [email protected]
Portugal 12 Ivana Fedorova +38 044 287 58 71 [email protected]
Romania 8 M. Kotsyubynskoho St. +38 044 234 52 61 [email protected]
Russia 27 Povitroflyotsky Avn. +38 044 244 09 61 [email protected]
Serbia 4 Voloska St. +38 044 416 60 60 [email protected]
Slovakia 34 Yaroslav Val St. +38 044 212 03 10 [email protected]
Spain 38/44 Dehtyarivska St. +38 044 241 40 58 [email protected]
Sweden 34/33 Ivana Franka St. +38 044 494 42 70  [email protected]
Switzerland 12 Fiodorova St. +38 044 220 54 73  
Turkey 18 Arsenalna St. +38 044 294 99 15  
Turkmenistan 6 Pushkinska St. +38 044 229 34 49 [email protected]
USA 10 M. Kotsyubynskoho St.   +38 044 490 40 00 [email protected]